Biz hakda

Biz kim

Azyk gaplaýyş pudagynda dizaýn, önümçilik we satuwdan soňky hyzmaty birleşdirýän giňişleýin kärhana “Hebei Shipu Machinery Technology Co., Ltd.”, süýt tozy, derman, saglygy goraýyş önümleri, ýakymly önümler, çaga iýmitleri üçin müşderiler üçin bir gezeklik hyzmaty bermäge bagyşlanýar. , margarin, kosmetika, himiýa senagaty we beýleki pudaklar.

Müşderimiz

Kompaniýamyzyň 20 ýyla golaý dowam eden baý taryhy bar, şol döwürde UNILEVER, P & G, FONTERRA, WILMAR we başgalar ýaly öňdebaryjy kärhanalar bilen strategiki hyzmatdaşlygy ýola goýdy.Bu hyzmatdaşlyk, müşderilere ýokary hilli enjamlar we deňi-taýy bolmadyk tehniki hyzmatlar we goldaw bermäge mümkinçilik berdi, bu müşderilerimiziň ýokary öwgüsini gazandy.Hyzmatdaşlarymyz bilen dowamly gatnaşyklar gurmak we müşderilerimize ajaýyp gymmatlyk bermek isleýäris. Söwda belligimiz-SHIPUTEC bellige alynmak bilen, markamyzy goramakda möhüm ädim ätdik.Şeýle hem, marka abraýymyzy döredýäris we söwda belligini bellige almak arkaly müşderilere hil kepilligini berýäris.Bu, müşderimiziň ynamyny we wepalylygyny artdyryp biler, sebäbi olar biziň markamyzy tanarlar we ýatda saklarlar.

Hünär topary

Häzirki wagtda bu kompaniýada 50-den gowrak hünärmen we işgäri, 2000 m2-den gowrak hünär senagaty ussahanasy bar we Auger Filler, Power Filling Machine, Canning Machine ýaly ýokary derejeli gaplaýyş enjamlaryny öndürdi. VFFS we ş.m. Enjamlar CE şahadatnamasyndan geçdi we GMP kepillendiriş talaplaryna laýyk gelýär.

zawod04
zawod03

Çalt hyzmat

Söwda belligimiz-SHIPUTEC-i hasaba almak bilen, markamyzy goramakda möhüm ädim ätdik.
Milli “BIR BELT & ONE OOL” syýasatynyň ýolbaşçylygynda, Hytaý intellektual önümçiliginiň halkara täsirini ýokarlandyrmak üçin bu kompaniýa ýokary derejeli gaplama enjamlaryny ösdürmäge we öndürmäge we köp sanly halkara meşhur söwda markasy bilen hyzmatdaşlyga esaslanýar. üpjün edijiler, meselem: SCHNEIDER, ABB, OMRON, SIEMENS, SEW, SMC, METTLER TOLEDO we ş.m.

hyzmaty
hyzmaty
hyzmaty
hyzmaty

Hyzmatdaşlyga hoş geldiňiz

Hytaýdaky önümçilik merkezine esaslanyp, ýerli müşderiler üçin 24 sagat çalt hyzmat edip bilýän ETHIOPIA, ANGOLA, MOZAMBIQUE, Günorta Afrika we beýleki Afrika sebitlerinde sebit bölümlerini we wekillerini ösdürdik.Eastakyn Gündogar we Günorta-Gündogar Aziýanyň sebit bölümleri hem taýýarlanýar.

SHIPUTEC saýlanyňyzdan soň, biziň borçnamamyzy ýerine ýetirersiňiz:

"Maýa goýumlaryny has ýönekeý ediň!"