Awtomat poroşok torbasy

 • Autarym awtomat weterinariýa tozy doldurýan maşyn

  Autarym awtomat weterinariýa tozy doldurýan maşyn

  Bu görnüşli weterinariýa poroşok doldurma enjamy doza we doldurma işlerini edip biler.Professionalörite hünär dizaýny sebäpli, weterinariýa tozy doldurmak, gury poroşok doldurmak, miwe tozy doldurmak, çaý tozy doldurmak, albumen poroşok doldurmak, belok tozy doldurmak, nahar çalşylýan poroşok ýaly suwuk ýa-da pes suwuklyk materiallaryna laýyk gelýär. kohl doldurmak, ýalpyldawuk poroşok doldurmak, burç tozy doldurmak, kaýen burç tozy doldurmak, tüwi tozy doldurmak, un doldurmak, soýa süýdüni doldurmak, kofe tozy doldurmak, derman tozy doldurmak, dermanhana tozy doldurmak, goşmaça poroşok doldurmak, düýp poroşok doldurmak, hoşboý poroşok doldurmak, tagamly poroşok doldurmak we ş.m.

 • ýokary hilli 25kg poroşok gaplaýjy maşyn Hytaýdan üpjün edijiler

  ýokary hilli 25kg poroşok gaplaýjy maşyn Hytaýdan üpjün edijiler

  Bu 25 kilogramlyk tozan gaplaýyş enjamy ýa-da 25kg halta gaplaýyş enjamy diýlip atlandyrylýan awtomatiki usulda, sumkany awtomatiki ýüklemek, awtomatiki doldurmak, awtomatiki ýylylyk möhürlemek, tikin we gaplamak, el bilen işlemezden amala aşyryp biler.Adam resurslaryny tygşytlaň we uzak möhletleýin çykdajy maýa goýumlaryny azaldyň.Şeýle hem, beýleki önümçilik enjamlary bilen ähli önümçilik liniýasyny tamamlap biler.Esasan oba hojalygy önümlerinde, azyk, iýmit, himiýa senagatynda, mekgejöwen, tohum, un, şeker we gowy suwuklygy bolan beýleki materiallarda ulanylýar.

 • Konwert sumkasynyň baýdak möhürleýji enjamy

  Konwert sumkasynyň baýdak möhürleýji enjamy

  Iş prosesi: içki halta üçin gyzgyn howa öňünden ýyladyş - içki sumkanyň ýylylygy möhürlemek (4 topar ýyladyş bölümi) - rolik basmak - paket epleme çyzygy - 90 dereje eplemek - gyzgyn howa gyzdyrmak (bukulýan böleginde gyzgyn eritme ýelimi) - rolik basmak

 • Awtomatiki agram we gaplaýyş enjamy

  Awtomatiki agram we gaplaýyş enjamy

  Iýmitlendirmek, agram salmak, pnewmatik, sumka gysmak, tozanlamak, elektrik dolandyryş we ş.m. ýaly agyr sumka gaplaýyş maşynynyň bu tapgyry awtomatiki gaplama ulgamyny öz içine alýar.Bu ulgam adatça ýokary tizlikli, açyk jübüsiniň hemişelik we gaty däne materialy we poroşok materialy üçin kesgitlenen mukdarda gaplamakda ulanylýar: mysal üçin tüwi, baklag, süýt tozy, iýmit önümleri, metal poroşok, plastmassa granulasy we her dürli himiki çig material.

 • ýokary hilli B Baler maşyn birligi Hytaýdan zawod

  ýokary hilli B Baler maşyn birligi Hytaýdan zawod

  Bu enjam kiçijik sumkany uly sumka gaplamak üçin amatlydyr .Maşan ​​sumkany awtomatiki ýasap, kiçijik sumkany dolduryp, soňra bolsa uly sumkany möhürläp biler.Bu enjam gygyrýan bölümleri hem öz içine alýar:
  Primary Esasy gaplaýyş enjamy üçin keseligine guşak konweýer.
  Op Eňňidiň kemer konweýer;
  ♦ Tizlenme kemer konweýer;
  ♦ Hasaplamak we tertiplemek.
  ♦ sumka ýasamak we gaplamak üçin maşyn;
  Ve Konweýer kemerini çykaryň