Önümler

 • Awtomat süýt tozy konserwasy

  Awtomat süýt tozy konserwasy

  Süýt konserwasiýasy pudagy
  Süýt önümçiliginde dünýäde iň meşhur gaplama, adatça, konserwirlenen gaplama (gap-gaç gaplap bilýär we daşky gurşawa zyýanly kagyz gaplap bilýär) we sumka gaplamak ýaly iki kategoriýa bölünýär.Has oňat möhürlenmegi we ýaramlylyk möhleti sebäpli ahyrky sarp edijiler gaplamagy has gowy görýärler.Süýt tozy önümçilik liniýasy süýt poroşokynyň metal gap-gaçlaryny doldurmak üçin ýörite işlenip düzülendir.Bu süýt tozy, süýt tozy, belok tozy, kakao tozy, krahmal, towuk tozy we ş.m. ýaly poroşok materiallary üçin amatly bolup biler. Takyk ölçeg, owadan möhürlemek we çalt gaplamak bar.

 • Awtomatiki witamin tozy doldurýan maşyn

  Awtomatiki witamin tozy doldurýan maşyn

  Bu Maşyn, önümçilik liniýasynyň talaplaryny doldurmagyň doly, tygşytly çözgüdi.tozany we granulary ölçäp we dolduryp biler.Doldurmak kellesini, berk, durnukly çarçuwanyň düýbüne oturdylan garaşsyz motorly zynjyr konweýerinden we konteýnerleri ygtybarly doldurmak we ýerleşdirmek, zerur mukdarda önüm paýlamak, soňra doldurylan gaplary çalt başga ýere geçirmek üçin ähli zerur enjamlardan ybarat setiriňizdäki enjamlar (mysal üçin, kapperler, bellikler we ş.m.), süýt tozy, albumen tozy, derman önümleri, ýakymly ysly içgiler, ak şeker, dekstroza, kofe, oba hojalygy pestisidleri ýaly suwuk ýa-da pes suwuklyk materiallaryna has laýyk gelýär. , granular goşundy we ş.m.

 • Awtomat süýt tozy maşyny dolduryp biler

  Awtomat süýt tozy maşyny dolduryp biler

  Bu seriýaly süýt poroşokyny dolduryp bilýän maşyn, köne öwrüm plastinkasyny iýmitlendirmek üçin bir tarapa ýasaýan täze dizaýn.Bir setirde goşa güýçlendiriji doldurgyçlar we dörän iýmitlendiriş ulgamy ýokary takyklygy saklap biler we aýlanýan stoluň ýadaw arassalanmagyny alyp biler.Takyk agram we doldurma işini edip biler, şeýle hem beýleki maşynlar bilen birleşip, gaplap bilýän önümçilik liniýasyny gurup biler.

  Süýt poroşokyny doldurmak, poroşok süýdüni doldurmak, süýt tozy doldurmak, formula süýt tozy doldurmak, albumen tozy doldurmak, belok tozy doldurmak, nahar çalşylýan tozany doldurmak, kohl doldurmak, ýalpyldawuk poroşok doldurmak, burç tozy doldurmak, kaýen burç tozy doldurmak üçin amatlydyr. , tüwi tozy doldurmak, un doldurmak, soýa süýdüni doldurmak, kofe tozy doldurmak, derman tozy doldurmak, dermanhana tozy doldurmak, goşmaça poroşok doldurmak, düýp poroşok doldurmak, ysly poroşok doldurmak, tagamly poroşok doldurmak we ş.m.

 • Awtomatiki iýmitleniş tozy maşyny dolduryp biler

  Awtomatiki iýmitleniş tozy maşyny dolduryp biler

  Bu yzygiderli iýmitleniş tozy, doldurma maşyny ölçemek, saklamak we çüýşäni doldurmak we ş.m. işlerini edip biler, beýleki degişli maşynlar bilen çüýşäni doldurmagyň ähli işini düzüp biler.

  Süýt poroşokyny doldurmak, poroşok süýdüni doldurmak, süýt tozy doldurmak, formula süýt tozy doldurmak, albumen tozy doldurmak, belok tozy doldurmak, nahar çalşylýan tozany doldurmak, kohl doldurmak, ýalpyldawuk poroşok doldurmak, burç tozy doldurmak, kaýen burç tozy doldurmak üçin amatlydyr. , tüwi tozy doldurmak, un doldurmak, soýa süýdüni doldurmak, kofe tozy doldurmak, derman tozy doldurmak, dermanhana tozy doldurmak, goşmaça poroşok doldurmak, düýp poroşok doldurmak, ysly poroşok doldurmak, tagamly poroşok doldurmak we ş.m.

 • Awtomat tozan süýt doldurýan maşyn

  Awtomat tozan süýt doldurýan maşyn

  Bu poroşok süýt doldurýan maşyn, önümçilik liniýasynyň talaplaryna doly, tygşytly çözgütdir.tozany we granulary ölçäp we dolduryp biler.Güýçli, durnukly çarçuwanyň düýbünde oturdylan özbaşdak motorly zynjyr konweýerinden we doldurmak üçin konteýnerleri ygtybarly herekete getirmek we zerur bolan önümi paýlamak, soňra doldurylan gaplary çalt herekete getirmek üçin ähli zerur enjamlardan ybarat. setiriňizdäki beýleki enjamlara (meselem, kapperler, bellikler we ş.m.) uzakda.Süýt poroşokyny doldurmak, poroşok süýdüni doldurmak, süýt tozy doldurmak, formula süýt tozy doldurmak, albumen tozy doldurmak, belok tozy doldurmak, nahar çalşylýan tozany doldurmak, kohl doldurmak, ýalpyldawuk poroşok doldurmak, burç tozy doldurmak, kaýen burç tozy doldurmak üçin amatlydyr. , tüwi tozy doldurmak, un doldurmak, soýa süýdüni doldurmak, kofe tozy doldurmak, derman tozy doldurmak, dermanhana tozy doldurmak, goşmaça poroşok doldurmak, düýp poroşok doldurmak, ysly poroşok doldurmak, tagamly poroşok doldurmak we ş.m.

 • Headeke baş Auger doldurgyç

  Headeke baş Auger doldurgyç

  Güýçlendiriji doldurgyçyň bu görnüşi ölçemek we doldurmak işlerini edip biler.Professionalörite hünär dizaýny sebäpli süýt tozy, Album tozy, tüwi tozy, kofe tozy, gaty içgi, ýakymly, ak şeker, dekstroza, iýmit goşundylary, ot-iým, derman, oba hojalygy ýaly suwuk ýa-da pes suwuklyk materiallary üçin amatlydyr. pestisid we ş.m.

 • ýokary hilli speedokary tizlikli wakuum tikiji bolup biler

  ýokary hilli speedokary tizlikli wakuum tikiji bolup biler

  Bu ýokary tizlikli vakuum tikiji, kompaniýamyz tarapyndan döredilen vakuum tikiş maşynynyň täze görnüşidir.Adaty tikiş maşynlarynyň iki toplumyny utgaşdyrar.Çüýşäniň düýbi ilki bilen möhürlener, soňra wakuum sorujy we azotyň ýuwulmagy üçin kamerada iýmitlener, şondan soň ikinji wakuum gaplaýyş işini tamamlamak üçin ikinji möhürlenip bilner.微 信 图片 _202303151511181

 • ýokary hilli Awtomatiki vakuum tikip bilýär

  ýokary hilli Awtomatiki vakuum tikip bilýär

  Bu vakuum tikiji bolup biler ýa-da wakuum diýlip atlandyrylyp bilner, azot ýuwujy tikiş maşyny, gap-gaç gaplary, alýumin gaplar, plastmassa gaplar we wakuum we gaz ýuwulýan kagyz bankalar ýaly her dürli tegelek bankalary tikmek üçin ulanylýar.Ygtybarly hil we aňsat işlemek bilen, süýt tozy, azyk, içgi, dermanhana we himiýa in engineeringenerçiligi ýaly pudaklar üçin zerur enjamdyr.Enjamy ýeke ýa-da beýleki doldurma önümçilik liniýalary bilen bilelikde ulanyp bolýar.

 • Awtomat tikin maşyny

  Awtomat tikin maşyny

  Bu awtomatiki tikin maşyny ýa-da diýlip atlandyrylýan tikiji, gap-gaç gaplary, alýumin gaplar, plastmassa gaplar we kagyz gaplar ýaly dürli tegelek bankalary tikmek üçin ulanylýar.Ygtybarly hil we aňsat işlemek bilen azyk, içgi, dermanhana we himiýa in engineeringenerçiligi ýaly pudaklar üçin zerur enjamdyr.Enjamy ýeke ýa-da beýleki doldurma önümçilik liniýalary bilen bilelikde ulanyp bolýar.

  Bu awtomatiki tikişçiniň iki modeli bar, biri adaty görnüş, tozany goramazdan, möhürleme tizligi kesgitlenýär;beýlekisi ýokary tizlikli görnüş, tozandan goramak bilen tizlik ýygylyk inwertory bilen sazlanýar.

 • Azoty doly awtomatiki vakuumlamak we tikin maşyny

  Azoty doly awtomatiki vakuumlamak we tikin maşyny

  Actual Iki ýa-da üç kelleli hakyky talaplara görä çeýe ulanylyp bilner.
  Machinehli enjamy arassalamak gaty aňsat we dizaýna doly laýyk GMP standartlaryny talap edýär.
  Equipment Enjamlar wakuizirlemegi, azody doldurmagy we bir stansiýada tikmegi tamamlap biler.
  “Ativeerli basyş belli bir talaplara esaslanyp düzedilip bilner, şeýlelik bilen uzak wagtlap kynçylyk çekýän galaýy köpeltmek meselesini çözüp bolar.

 • Model SP-HS2 Gorizontal we ýapgyt nurbat iýmitlendiriji

  Model SP-HS2 Gorizontal we ýapgyt nurbat iýmitlendiriji

  Buraw iýmitlendirijisi esasan poroşok materiallaryny daşamak üçin ulanylýar, poroşok doldurýan maşyn, poroşok gaplaýyş enjamy, VFFS we ş.m.

 • Hytaýdan ýokary hilli ZKS seriýaly vakuum iýmitlendiriji

  Hytaýdan ýokary hilli ZKS seriýaly vakuum iýmitlendiriji

  ZKS vakuum iýmitlendiriji bölümi aýlawly howa nasosyny çykarýan howany ulanýar.Siňdiriş materialynyň we tutuş ulgamyň girelgesi wakuum ýagdaýynda bolar.Poroşok däneleri daşky gurşaw howasy bilen material kranyna siňýär we material bilen akýan howa hökmünde emele gelýär.Absorumşadyjy material turbasyndan geçip, hopperiň ýanyna barýarlar.Onda howa we materiallar bölünýär.Aýrylan materiallar kabul ediji material enjamyna iberilýär.Dolandyryş merkezi materiallary iýmitlendirmek ýa-da boşatmak üçin pnewmatik üç klapanyň “ýapyk / ýapyk” ýagdaýyna gözegçilik edýär.

  Wakuum iýmitlendiriji bölüminde üflenýän enjamyň garşysyna gysylan howa ýerleşdirildi.Her gezek materiallary boşadanda, gysylan howa impulsy süzgüçiň tersine urýar.Süzgüçiň ýüzüne berkidilen poroşok, adaty siňdiriji materialy üpjün etmek üçin partlaýar.

123456Indiki>>> Sahypa 1/6