Süýt tozy Sachet gaplaýyş maşynynyň işe girizilmegi

Süýt poroşok paket gaplaýyş maşynynyň (dört zolakly) tamamlanan toplumy 2017-nji ýylda müşderimiziň zawodynda üstünlikli gurnalyp, synagdan geçirilýär, gaplamanyň umumy tizligi 360 paket / min.25g / paket esasynda.

Süýt poroşok halta gaplaýyş maşynyny işe girizmek, enjamyň dogry işleýändigine göz ýetirmek we zerur talaplara laýyk gelýän halta öndürmek üçin enjamy gurmagy we synagdan geçirmegi öz içine alýar.Süýt tozy paket gaplaýyş maşynyny işe girizmegiň umumy ädimleri:
1 Gaplamak we ýygnamak:Enjamy açyň we öndürijiniň görkezmesine laýyklykda ýygnaň.
2 Gurnama:Enjamyň derejesini we durnuklylygyny üpjün edip, degişli ýere guruň.
3 Elektrik we howa üpjünçiligi:Elektrik we howa üpjünçiligini enjama birikdiriň we açyň.
4 düzediş:Filmiň dartylmagyny sazlamak, möhüriň temperaturasyny sazlamak we doldurmagyň sesini sazlamak ýaly enjamda zerur düzedişler giriziň.
5 Synag:Enjamyň dogry işleýändigine we zerur talaplara laýyk gelýän halta öndürýändigine göz ýetirmek üçin enjamy birnäçe synagdan geçiriň.Bu enjamyň haltalary takyk doldurmak, haltalary ygtybarly möhürlemek we haltalary arassa kesmek ukybyny barlamagy öz içine alýar.
6 Kalibrleme:Gerekli talaplara laýyk gelýän halta öndürýändigini anyklamak üçin enjamy zerur bolanda kalibrläň.
7 Resminamalar:Alnan islendik düzedişleri we alnan synag netijelerini goşmak bilen işe giriziş işini resminama ediň.
8 Okuw:Operatorlary enjamy nädip işletmelidigi we yzygiderli tehniki hyzmatlary ýerine ýetirmegi öwrediň.
9 Barlamak:Talap edilýän talaplara laýyk gelýän haltalary öndürmegini dowam etdirmek üçin enjamyň uzak wagtyň dowamynda işleýşini barlaň.

Bu ädimleri ýerine ýetirmek bilen, süýt tozy paket gaplaýyş maşynyny tabşyryp, onuň dogry işleýändigine we ýokary hilli halta öndürýändigine göz ýetirip bilersiňiz.

tabyt
tabyt

Iş wagty: Fewral-24-2023