VFFS gaplaýyş maşynynyň işe girizilmegi

Üç sany hünärmen, Efiopiýadaky köne müşderimiz üçin gysgaldylan zawod toplumyny işe girizmek we ýerli tälim bermek üçin iberilýär, şol sanda gysgaltma zawody, galaýy çyzyk emele getirip biler, liniýa dolduryp biler, paket gaplaýyş maşynyny gysgaldyp we ş.m.

VFFS gaplaýyş maşyny dürli önümleri sumkalara gaplamak üçin azyk, derman we beýleki pudaklarda ulanylýan awtomatlaşdyrylan gaplama maşynynyň bir görnüşidir.

VFFS gaplaýyş enjamy tekiz rulondan sumka emele getirip, sumkany önüm bilen dolduryp, soňra möhürlemek arkaly işleýär.Enjam sumkany gerekli mukdarda önüm bilen takyk doldurmak üçin agram, doza we doldurma ulgamlary ýaly dürli mehanizmleri ulanýar.Torba doldurylandan soň, ýylylyk möhürlenmegi ýa-da başga usullar bilen möhürlenýär we soňra gerekli uzynlyga çenli kesilýär.

tabyt

Adyndan görnüşi ýaly, maşyn sumkalary gaplaýyş filminden emele getirýär, önüm bilen doldurýar we sumkany möhürleýär.Bu proses aşakdaky ädimleri öz içine alýar:
1 Filmiň açylmagy:Enjam gaplaýyş filminiň rulonyny açýar we turba döretmek üçin aşak çekýär.
2 sumka emele getirmek:Torba emele getirmek üçin aşaky möhür bilen möhürlenýär we turba gerekli sumkanyň uzynlygyna çenli kesilýär.
3 Önümi doldurmak:Soňra sumka göwrümli ýa-da agram ulgamy ýaly dozalaşdyryş ulgamyny ulanyp önüm bilen doldurylýar.
4 sumka möhürlemek:Soňra sumkanyň ýokarsy ýylylyk möhürlenmegi ýa-da ultrases ses bilen möhürlenýär.
5 Kesmek we aýyrmak:Soňra sumka rulondan kesilýär we aýrylýar.

VFFS gaplaýyş enjamy, enjamyň konfigurasiýasyna baglylykda dürli sumka stilleri we ululyklary bilen haltalarda gaplamagyň önümleriniň köpugurly we täsirli usulydyr.El bilen zähmet zerurlygyny azaldýan we ýokary göwrümli önümçilik işlerini dolandyryp bilýän ýokary derejeli awtomatlaşdyrma hödürleýär.

tabyt


Iş wagty: Mart-01-2023